Codi ètic

Compromís ètic

Assumeixo el compromís de compliment de cadascun dels següents punts del Codi Ètic del Partit Socialista Obrer Espanyol.
CODI ÈTIC COMPLET: http://www.psoe.es/source-media/000000606500/000000606517.pdf

1. Tinc la voluntat irreductible de mantenir una conducta íntegra.

2. Pertanyo al PSOE perquè vull estar al servei del meu país. L’interès general preval sobre el meu interès particular. No concebo la meva militància com un benefici personal.

3. En cas d’accedir a un càrrec públic o orgànic del PSOE em comprometo a exercir d’acord amb els principis de govern obert: transparència, participació i col·laboració.

4. Tinc el ferm compromís de respectar la diversitat social en totes les seves dimensions: cultural, religiosa, de gènere, d’orientació i identitat sexual, funcional, …

5. Si ocupés un càrrec públic o orgànic ho faria amb austeritat, honradesa, exemplaritat, eficàcia i plena dedicació.

6. Si ocupés càrrec públic promouré en l’exercici del govern l’aprovació i aplicació de codis ètics que garanteixin l’exemplaritat, l’austeritat i el compliment d’elevats principis ètics.

7. Com càrrec públic contribuiré al sosteniment econòmic del PSOE a la mesura dels meus ingressos.

8. La percepció de retribucions econòmiques orgàniques és incompatible amb la percepció de retribucions per l’exercici de càrrecs públics en representació del PSOE.

9. Informaré abans de rebre de la percepció de dietes per despeses derivades de la meva participació en organismes o empreses públiques. Acreditaré també les quanties percebudes.

10. Si exerceixo com a càrrec públic lliuraré el certificat de la meva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a la seva revisió pels òrgans competents del PSOE.

11. Abans d’accedir a qualsevol càrrec públic o candidatura, signaré no haver incorregut en causa judicial relacionada amb corrupció, violència de gènere, assetjament o discriminació, oa la comissió de fets constitutius de delictes greus.

12. Presentaré la meva dimissió immediata si, exercint càrrec públic o orgànic, se m’obre judici oral per un procediment penal per delicte greu. Assumeixo que si no ho es em suspendrà cautelarment de militància i podria resultar expulsat.

13. Si exercint càrrec o responsabilitat pública se m’imputa per resolució judicial, donaré compte de les acusacions davant la Comissió Executiva Federal.

14. Accepto la suspensió cautelar de militància si m’obrís judici oral per violència de gènere o delicte sexual. Abandonaré el partit si la condemna és ferma.

15. En l’exercici de càrrec públic o orgànic actuaré sempre sota els principis d’eficiència i austeritat, evitant ús impropi dels béns o mitjans de què disposo.

16. Per als meus desplaçaments, sempre que pugui i amb els marges necessaris per garantir l’assistència i la representació del partit, faré ús de les tarifes més econòmiques per a l’erari públic i el pressupost del partit.

17. Cap despesa de representació podrà superar els 600 euros setmanals o els 1.500 euros mensuals, sense ser comunicats i aprovats prèviament per la direcció del Partit que correspongui.

18. No acceptaré, en l’exercici del meu càrrec orgànic o públic, regals en efectiu o en espècie, o favors o serveis personals, que superin els 60 euros. Tampoc acumularé cap d’aquests regals, serveis o favors procedents d’una mateixa persona, organisme o empresa, per un valor de més de 100 euros. Rebutjaré qualsevol obsequi que excedeixi aquesta quantia.

19. No proposaré ni recolzaré indult de càrrec públic algun condemnat per delicte comès en l’exercici de les seves funcions, per delictes lligats a corrupció, violència de gènere, delictes d’assetjament o discriminació, o comissió delictes greus. Em comprometo a no sol·licitar meu propi indult si pesés sobre mi condemna pels esmentats delictes.

20. Entenc que els expresidents del Govern nacional o de les comunitats autònomes han de renunciar automàticament a beneficis i percepcions salarials lligats a la seva condició d’expresidents si exerceixen activitat professional continuada i retribuïda deslligada de tal condició.