El Partit

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) és una de les tres Federacions que formen part del PSIBPSOE.

Les Federacions Insulars són les responsables de l’organització territoriali dels grups de treball temàtics, anomenats sectorials.

Les federacions insulars s’organitzen al voltant de Agrupacions Locals, que són l’àmbit organitzatiu més bàsic del partit i al qual han de pertànyer tots els les militants.

En cada un d’aquests tres nivells (PSIB, Federacions o Agrupacions Insulars,i Agrupacions Locals), les decisions són preses per dos òrgans: un sobirà representatiu de tota la militància i un altre de caràcter executiu.

foto acte presentacio candidats locals i autonomiques 2015